DOFINANSOWANIA

Wracamy na blogu do tematu tarczy antykryzysowej. Po tym jak wielu przedsiębiorców już wysłało wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe, przyjrzyjmy się formom pomocy oferowanym przez Urząd Pracy.

Najciekawsza z nich wydaje się niskooprocentowana pożyczka dla mikro przedsiębiorców do 5 tysięcy złotych.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających średniorocznie poniżej 10 pracowników

 • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
 • Koszt pożyczki wynosi w skali roku 0,05 % stopy redyskonta weksli NBP (czyli ok. 100 zł przy pożyczce na 1 rok)
 • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
 • Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu. Przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie możesz zmniejszyć stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.  Jesteś zobowiązany dołączyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.
 • W ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składasz do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Dołącz oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.
 • Jeśli nie spełnisz warunku umorzenia albo nie złożysz wniosku o umorzenie – masz obowiązek spłaty pożyczki.
Czy przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników tzw. „samozatrudniony” może ubiegać się o tę pożyczkę, a następnie jej umorzenie?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się o oficjalną interpretację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł przez mikroprzedsiębiorców.

Rzecznik MŚP przyjął stanowisko, że z pożyczki mogą korzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników, jak również ci, którzy nikogo zatrudniają.

Złoż wniosek o pożyczkę – PUP Zielona Góra

 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Dofinansowanie możesz otrzymać na okres do 3 miesięcy. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów to stosunek łącznych obrotów (netto) w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do dwóch miesięcy w roku poprzednim (np. marzec + kwiecień 2020 w stosunku do marca + kwietnia 2019). Wybrane miesiące powinny przypadać po 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dofinansowanie, które możesz przeznaczyć tylko na koszty prowadzenia działalności zależy od spadku obrotów w Twojej firmie. Jeżeli było to co najmniej:

 • 30% – środki mogą być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1300 zł)
 • 50% – do 1820 zł,
 • 80% – do 2340 zł

Jeżeli otrzymałeś dofinansowanie na okres miesiąca, swoją firmę musisz prowadzić przez miesiąc obejmujący trwanie umowy oraz kolejny. W innym wypadku pieniądze podlegają zwrotowi w terminie 30 dni. Środki są wypłacane miesięcznie, po tym jak złożysz oświadczenie o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Złóż wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej – PUP Zielona Góra

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników MŚP

Dofinansowanie możesz otrzymać na okres do 3 miesięcy. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów to stosunek łącznych obrotów (netto) w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do dwóch miesięcy w roku poprzednim (np. marzec + kwiecień 2020 w stosunku do marca + kwietnia 2019). Wybrane miesiące powinny przypadać po 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przedsiębiorcy może być przyznane dofinansowanie do wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem (wynagrodzenie minimalne + składki ZUS przedsiębiorcy), jeżeli jego obroty spadły minimum:

 • 30% , jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50%,
 • 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń,
 • 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń.

Kwoty dofinansowania możesz obliczyć klikając w link pod artykułem. Urząd Pracy udostępnił tam kalkulatory wraz instrukcjami wypełnienia.

Możesz wystąpić o dofinansowanie pozostałych kosztów wynagrodzeń nawet jeżeli korzystasz już ze zwolnienia ze składek ZUS lub rozłożyłeś ZUS na raty, jednak nie możesz zalegać z ZUS i podatkami do końca trzeciego kwartału 2019.

Jeżeli wystąpiłeś o dofinansowanie na 1 miesiąc, zobowiązujesz się prowadzić działalność przez okres miesiąca oraz kolejnego po zakończeniu wsparcia, co oznacza minimum 2 miesiące funkcjonowania firmy. Taka sama zasada dotyczy zatrudnienia – wielkość zatrudnienia w opisanym okresie nie może się zmniejszyć!

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, kiedy złożysz odpowiednie dokumenty do Powiatowego Urzędu Pracy.

Złóż wniosek o dofinansowanie do wygarodzeń – PUP ZIelona Góra

Brak tagów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *