Bez nazwy-1

Drodzy przedsiębiorcy,

Jako księgowa, na bieżąco śledzę to co dzieje się w Sejmie. Na dzień dzisiejszy tj. 29.03.2020 rok sejm opublikował  projekt “tarczy antykryzysowej”. Projekt oznacza, że prawo to nie weszło jeszcze w życie! Nie możliwe jest pobranie jakichkolwiek wniosków czy zaświadczeń. Ustawa trafi teraz do Senatu, następnie do Prezydenta. Proszę więc nie brać przedstawionych tutaj rozwiązań za pewnik. Mam jednak nadzieję, że ułatwi to Państwu podjęcie pewnych biznesowych decyzji.

Słowem wstępu po zapoznaniu się z całą ustawą i opiniami dotyczącymi tej ustawy: ma ona dużo błędów, nieścisłości i wiele z Was przedsiębiorców nie będzie mogło z niej skorzystać, w takiej formie jak mu się wydawało, słysząc o niej w  mediach.

Proponowane przez sejm rozwiązania:

  1. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS  w okresie od 1 marca do 31 maja 2020.
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników:

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r (jako biuro rachunkowe nadal składam deklaracje do ZUS, następnie należy złożyć wniosek o zwolnienie z ich opłacania).

Samozatrudnieni:

Osoby nie zatrudniające pracowników mogą skorzystać w okresie od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 ze zwolnienia z ZUS jeżeli ich PRZYCHÓD z działalności w miesiącu poprzedzającym nie przekroczył 15 681 zł. Jeżeli przekroczyliście tą kwotę, ale wasze koszty wynosiły w tym czasie 20 tys, lub faktury nie zostały opłacone, na ten moment nie możecie skorzystać ze zwolenianie ze składek ZUS.

Dla małych przedsiębiorców zwolnienie ze składek ZUS to najważniejsza informacja. Pozostałe rozwiązania, które opisuje poniżej, uniemożliwiają skorzystanie ze zwolnienia z ZUS.

  1. Świadczenia postojowe

Dotyczy działalności założonych przez 1 lutego 2020r., które nie rozliczają się ryczałtem oraz nie korzystają z karty podatkowej.

Przykładowo: jeżeli Twoje obroty spadły o 15% w marcu, w stosunku do lutego, a nie są wyższe niż 15 600, to możesz wystąpić o świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia.

2. Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń – dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W przypadku tego rodzaju pomocy należy wykazać spadek obrotów gospodarczych, który rozumie się jako rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług. Żeby wykazać ten spadek należy zliczyć obroty w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. (np. luty+marzec 2020) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku (np. 10.04.2020) o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (luty+marzec 2019) Wg ustawy za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Jaka jest możliwa wysokość dofinansowania i od czego zależy?

W przypadku spadku obrotów:

  • o 30% –  dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli do 1300 zł za pracownika plus składki pracodawcy;
  • o 50% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli do 1820 zł za pracownika plus składki pracodawcy;
  • 0 80% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli do 2340 zł za pracownika plus składki pracodawcy;

UWAGA!

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników, przez okres dofinansowania (3 miesiące) oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty – oznacza to, że jeżeli skorzystasz z tego typu pomocy zobowiązujesz się utrzymać taki stan zatrudnienia minmum taki okres czasu, przez jaki otrzymywałeś dofinansowanie.

3. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Jednorazowa pożyczka do 5 tys. złotych, o którą wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. Okres spłaty tej pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki.

UWAGA! Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

POZOSTAŁE rozwiązania:

  1. rozliczenie PIT za 2019 rok – termin 30.04.2020 nie został przesunięty, złożenie po tym terminie musi nastąpić razem z czynnym żalem – do 31.05.2020.
  2. Odroczenie składek ZUS i PIT – odroczenie zapłaty składek ZUS i PIT dla pozostałych przedsiębiorców (na 3 miesiące)
  3. Nadal obowiązuje zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi poniżej 8 roku życia (wniosek składany do pracodawcy, przedsiębiorca do ZUS)

 

aktualizacja nastąpi po zaakceptowaniu ustawy przez SENAT

 

Brak tagów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *